ตรวจปั้นจั่น สำคัญไหม มีรายละเอียดในการตรวจสอบอย่างไร

ตรวจปั้นจั่น

คุณจะเห็นได้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ มักจะมีการใช้เครนหรือปั้นจั่นเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรกลที่ช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆ อุตสาหกรรม แต่ระยะเวลาที่ผ่านมานี้คุณก็มักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปั้นจั่น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เป็นหน่วยงานดูแลด้านความปลอดภัย จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

การตรวจปั้นจั่นและทดสอบอุปกรณ์ของปั้นจั่นจะต้องดำเนินการโดยวิศวกรวิชาชีพหรือวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้ทางนายจ้าง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการการตรวจปั้นจั่นและทดสอบอุปกรณ์ของปั้นจั่นนั้นมีความสำคัญมากๆ นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้างแล้ว ก็ยังเป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหลักๆ คือ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำปี พ.ศ. 2552 และประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปี พ.ศ. 2554

การตรวจปั้นจั่นด้วยพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด แบ่งออกเป็นปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง และปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ถ้าเป็นปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง พิกัดการยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนดไม่เกิน 3 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือน แต่ถ้ามากกว่า 3 ตันให้ทดสอบทุกๆ 3 เดือน

สำหรับปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ หากพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1-3 ตันให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปี แต่ถ้าเป็นพิกัดการยกปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนดมากกว่า 3 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือน แต่ถ้ามากกว่า 50 ตันขึ้นไปให้ทดสอบตามเวลาทุกๆ 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดให้วิศวกรเป็นผู้กำหนด ส่วนปั้นจั่นที่หยุดการใช้งาน 6 เดือนหรือนำไปซ่อมแซมเมื่อนำกลับมาใช้งานต้องทดสอบใหม่ทุกครั้ง

สำหรับการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นวิศวกรจะทดสอบตามอายุการใช้งาน

  • ปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า ไม่เกิน 1.5 เท่า ถ้ามากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน ตามพิกัดการยกอย่างปลอดภัย
  • ปั้นจั่นใช้งานแล้วให้ตรวจสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักจริงที่ใช้งาน โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตกำหนด

การตรวจปั้นจั่นสำคัญไหม หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือไม่จัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นจะถือได้ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2554ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ