รู้จัก “หนังสือบริคณห์สนธิ” อีกหนึ่งความสำคัญของธุรกิจ

หนังสือบริคณห์สนธิ

ปัจจุบันนั้นการเปิดตัวธุรกิจ และ การเริ่มทำธุรกิจนั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และ หลายคนนั้นกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง หรือ บางคนนั้นกำลังมองถึงการเปิดบริษัทด้วยตัวเอง และหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ถึงความสำคัญของการเปิดธุรกิจ หรือ การจดทะเบียน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ  “หนังสือบริคณห์สนธิ” ที่เรานั้นควรรู้จักกันเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัทของเรา  

หนังสือบริคณห์สนธิ คืออะไร  

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ เอกสารสำคัญที่เราจะใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเปิดเผยเจตนาต่อบุคล ทั่วไป ในการจัดตั้งบริษัท โดยจะมีเอกสารที่กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อตั้งบริษัท ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น ๆ ทุนที่จดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ประกอบการของบริษัท  หรือ ระเบียบภายในบริษัท และยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน  

ขั้นตอนการจดทะเบียน  

ในการเริ่มขั้นตอนการจะเทียนเพื่อรับ หนังสือบริคณห์สนธิ นั้นจะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และ ไม่ซับซ้อน โดยจะมีวิธีการในการจดทะเบียนที่ง่ายดังนี้  

 • ผู้เริ่มก่อตั้ง / ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งมาดำเนินการจองชื่อนิติบุคล  
 • ผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ 
 • ผู้เริ่มก่อตั้งนั้นจะมีการเปิดการจองให้ซื้อหุ้น  
 • ดำเนินการประชุด และ จัดตั้งบริษัท  
 • คณะกรรมการจะมีการเรียกชำระค่าหุ้น ตามที่บริษัทกำหนด โดยจะมีการชำระไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25 %  
 •  จัดทำคำขอจดทะเบียน และ เอกสารประกอบ  

ข้อมูลใน “หนังสือบริคณห์สนธิ” มีอะไร 

เมื่อเรานั้นได้ยืนเรื่องในการจัดตั้งไว้แล้วในส่วนต่อมานั้นคือข้อมูลภายในหนังสือ  ที่จะต้องมีไว้ภายในหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ  เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ต้องมีการนำข้อมูลสำคัญของธุรกิจมาไว้นั้นคือ  

 • ชื่อบริษัท ตาแบบการจองไว้ในชื่อนิติบุคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
 • จังหวัดที่สำนักงานนั้นติดตั้งอยู่  
 • วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยจะอ้างอิงตามแบบ ว. หรือ แบบรายละเอียดวัตถุประสงค์  
 • ทุนเรือนที่จดทะเบียนตามเอกสาร  
 • ชื่อ อายุ หมายเลข  ที่อยู่ ลายมือชื่อ และจำนวนของผู้ถือหุ้น  
 • คำรับรองของพยาน โดยประกอบด้วย ชื่อ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 2 คนในการเป็นพยาน  
 • ผนึกค่าอากรแสตป์ 

ถ้าไม่มีเอกสาร และ ไม่จดทะเบียนจะเกิดอะไรขึ้น  

ถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีการจดทะเบียน หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ นั้นถ้าหากว่าเรานั้นต้องการเปิดธุรกิจนั้นการที่เรานั้นจะเปิดธุรกิจนั้นและการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนั้นจะช่วยเราได้อย่างมากในเรื่องของภาษีที่เราสามารถหักได้ ซึ่งถ้าหากว่าเรามีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะในส่วนนี้เองก็จะช่วยเราได้อย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของการจดทะเบียนนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นการที่เรานั้นจะจดทะเบียนบริษัทของเรา นั้นจะช่วยเราได้อย่างหลากหลายอย่างมากเลยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะช่วยเราได้อย่างมากนะครับ และทำให้บริษัทของเรานั้นเปิดบริษัทได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับ