บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คปอ และการอบรม คปอ ออนไลน์

อบรม ค ปอ ออนไลน์

รู้หรือไม่ คปอ คืออะไร และบทบาทหน้าที่ของ คปอ มีอะไรบ้าง การอบรม คปอ ออนไลน์ทำได้ไหม ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับ คปอ ไว้แล้ว เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจมากขึ้น หรือเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานถ้าทุกคนอยากรู้ตามไปดูกันเลย

คปอ ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรที่คอยดูแล บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่เข้าข่ายข้อบังคับต้องมี คปอ ตามจำนวนและสัดส่วนที่กำหนด หากกิจการใดที่เข้าข่ายข้อบังคับ แต่ไม่มี คปอ นายจ้างจะมีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนจะไปดูว่าอบรม คปอ ออนไลน์ เชื่อถือได้ไหม อบรมได้ที่ไหน เรามาดูกันว่า คปอ มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

บทบาทหน้าที่ของ คปอ

  • พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  • รายงาน เสนอแนะมาตรการ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยต่อนายจ้าง
  • ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย
  • สำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายอย่างน้อยเดือนละครั้ง
  • ติดตามความคืบหน้าที่นำเสนอต่อนายจ้าง
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ คปอ ต่อนายจ้าง
  • ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

หลักๆ แล้วบทบาทหน้าที่ของ คปอ มีตามที่เราได้กล่าวไปในข้างต้น มาถึงเรื่องการอบรม คปอ กันบ้าง หลักสูตรที่ใช้อบรม คปอ มีด้วยกันทั้งหมด 3 หมวดวิชา คือ การบริหารงานของ คปอ ให้มีประสิทธิภาพในสถาประกอบกิจการ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของ คปอ ปัจจุบันผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม คปอ ออนไลน์ สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ แต่ต้องอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น สถาบันต้องได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องเป็นหลักสูตรสากล ระยะเวลาในการอบรมคือ 12 ชม.

อบรม คปอ ออนไลน์ ง่ายมากๆ สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่นิยมอบรมผ่านโปรแกรมซูม หรือแอปฯ ซูม นอกจากช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย ในส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คปอ นั้นจะต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหาร และได้รับการยินยอมจากนายจ้างด้วย เมื่ออบรม คปอ เสร็จเรียบร้อยเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรม คปอ เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ บทบาทหน้าที่ของ คปอ และการอบรม คปอ ออนไลน์ สาระต่างๆ เกี่ยวกับ คปอ ที่ควรรู้ เชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณ